LOGO REACT EU MMR small v2

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů

 

Jako pacient máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů, které můžete uplatnit způsobem uvedeným níže v čl. 4.

 • Máte právo požadovat od nemocnice přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako subjektu údajů, a máte právo na jejich opravu.
  Další informace naleznete zde
 • Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a to za těchto podmínek
 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

  Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha
  www.uoou.cz

Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů je omezeno zákonem:

 • právo na výmaz osobních údajů
  Toto Vaše právo je omezeno zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Vaše osobní údaje proto nemusí být vymazány, popř. mohou být vymazány jen částečně, přestože právo na jejich výmaz uplatníte.

Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahuje:

 • právo na přenositelnost údajů
  Důvodem je skutečnost, že Vaše osobní údaje nemocnice nezpracovává na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, ani na základě smlouvy, a toto zpracování navíc neprobíhá pouze automatizovaně.

Upozornění
Nemocnice má právo znát Vaše osobní údaje na základě právních předpisů upravujících poskytování zdravotních služeb. Jako pacient máte povinnost osobní údaje poskytnout, stejně jako nemocnice má právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že nemocnice Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.