LOGO REACT EU MMR small v2

Levé menu

1. Akreditace, certifikace, ocenění

Nemocnice Třinec zajišťuje pevné a stabilní místo v síti zdravotnických zařízeních. sak

Získaná ocenění:
 
Spojené akreditační komise 2008, 2011, 2014, 2017, 2021
 
12 03 Akreditace0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akreditace je dobrovolný proces, jejímž účelem je posoudit podle hodnotících standardů organizační úroveň poskytování zdravotních služeb z hlediska kvality a bezpečí. Při akreditaci je nemocnice posuzována jako celek.
 
Certifikát o provedení auditu 2021    
 
NASKL
- hematologicko - transfuzní oddělení (audit v roce 2021)cls-purkynenaskl
- oddělení patologické anatomie (audit v roce 2020)
- oddělení klinických laboratoří (audit v roce 2021)
 
Osvědčení o splnění auditu HTO Osvědčení o splnění podmínek Auditu R3 Laboratoř hematologická Osvědčení o splnění podmínek Auditu R3 Pracoviště klinické biochemie Osvedceni audit pat 2020 
 
Naplnění systému kvality provozu laboratorních pracovišť s ohledem na úhrady ze zdravotního pojištění.
 

Centrální sterilizace - certifikované pracoviště podle ČSN EN ISO 13485 ed. 2:2016 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky pro účely předpisů.
Certifikaci provádí CQS z.s. v Praze.
Certifikát se podařilo obhájit v roce 2021.
Certifikát CQS Centrální sterilizace
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORL oddělení - Centrum spánkové medicíny III. typu (2021).
Certifikaci provádí  Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu.
 
05 Akreditace 
 
2. Historie
K dosažení komplexní a profesionální péče jsou zaváděny systémy řízení kvality formou akreditací nebo certifikací jednotlivých pracovišť v oblasti kvality poskytované péče a bezpečnosti na vyšší úroveň.
Reakreditace v roce 2011 a 2014 byla objektivním hodnocením kritérií péče, opětovným potvrzením dodržování bezpečí poskytované péče, zaváděním nových poznatků do praxe.
Poskytovat kvalitní péči znamená dělat správné věci, správným způsobem se správnými lidmi a ve správný čas. Kvalita přináší méně komplikací a z pohledu pacienta znamená, jak je spokojen s poskytovanou péčí, návazností péče, jak se k němu zdravotníci chovají, jak s ním komunikují, jak je spokojen se stravováním, prostředím, apod.


3. Kvalita a bezpečí pro naše pacienty
Bezpečná a kvalitní péče je jednou z našich nejdůležitějších poskytovaných priorit.
Úsek kvality:

- zajišťuje koordinaci poskytovaných zdravotních služeb za účelem zvýšení kvality zdravotní péče a bezpečí na základě legislativy, jednotlivých norem  a standardů,

- provádí šetření spokojenosti ambulantních i hospitalizovaných pacientů (dotazníkové akce),

- sleduje kvalitu služeb prostřednictvím plánované kontrolní a auditní činnosti,

- eviduje a šetří stížnosti a navrhuje nápravná opatření, která vedou ke zvýšení kvality péče,
- sleduje a vyhodnocuje elektronicky od r. 2011 nežádoucí události v průběhu poskytování péče.

Ministerstvo zdravotnictví postupně zavádí systémová opatření, která vedou k zajištění vyšší kvality poskytované zdravotní péče a bezpečí pacientů.
Na svých webových stránkách spustilo Ministerstvo zdravotnictví Portál kvality a bezpečí www.mzcr.cz. Součástí je i tzv. Kniha bezpečí – www.knihabezpeci.cz. Je určena všem, kteří přicházejí do styku s nemocničním prostředím, zdravotnickým personálem, ambulantními lékaři, lékárníky, nabízí řadu informací a rad jak se chovat v tomto prostředí.
Nemocnice Třinec vzala za svá doporučení Ministerstva zdravotnictví při dodržování resortních bezpečnostních cílů, vycházejících z doporučení Rady Evropské unie, které jsou modifikovány na naše národní podmínky. Vyznačují se formou doporučených postupů vedoucích ke snížení rizik, poškození pacientů a jiných osob v procesu poskytované zdravotní péče.


4. Resortní bezpečnostní cíle Ministerstva zdravotnictví

4.1 Bezpečná identifikace pacientů

Při přijetí do nemocnice jste identifikováni průkazem pojišťovny a dokladem totožnosti, na zápěstí je Vám přiložen bílý identifikační náramek, který přispívá k zajištění bezpečí. Náramek nelze rozlepit a znovu slepit bez jeho nevratného poškození, je tím zabráněno záměnám při označování pacientů. Opakovaně se ptáme na jméno a kontrolujeme identifikační náramek na zápěstí pacienta, opakovanou kontrolou zajišťujeme, aby daný výkon byl proveden správnému pacientovi, a tím snižujeme riziko omylu na minimum. Pacientům, majícím alergii na léky přikládáme červený identifikační náramek.

Identifikaci pacienta při hospitalizaci provádíme vždy před:

- podáním léků,
- podáním krve, transfuzních přípravků,
- odběry vzorků k laboratorním vyšetřením,
- před diagnostickými a terapeutickými výkony.

Identifikaci ambulantního pacienta ověřujeme:

- dotazem na jméno, datum narození,
- kontrolou karty zdravotního pojištění,
- kontrolou zdravotnické dokumentace.

 4.2. Bezpečnost při používání vyjmenovaných rizikových léčiv
Pro snížení možnosti záměny rizikových léků ukládáme tyto léky na všech pracovištích odděleně od běžných léčiv. Prostor uložení je barevně označen. Návykové látky jsou uchovány v zabudovaných nebo ukotvených trezorech. Každý příjem nebo výdej návykové látky je zvláště evidován. Označujeme léky, u kterých hrozí riziko záměny. Maximální pozornost věnujeme předepisování, podávání a objednávání léků.


4.3. Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech
Před léčebným i diagnostickým výkonem u pacienta provádíme z důvodu prevence záměny pacienta, výkonu a potvrzení správnosti strany výkonu identifikaci pacienta, potvrzení diagnózy a fixem označení části těla, na které bude pacient operován nebo vyšetřován. Opatření se provádí při výkonech na tzv. párových orgánech (např. prsa, končetiny). Lékař provádí Předoperační bezpečnostní proceduru, značení provede nesmývatelným fixem. Tento postup se opakuje i těsně před výkonem za přímé účasti všech osob, které se na výkonu podílejí.

4.4. prevence pádů pacientů
U všech přijímaných pacientů provádíme vstupní hodnocení rizika pádu. Riziko pádu se přehodnocuje i během pobytu v nemocnici. Zdravotničtí pracovníci Vám poskytnou dostatek informací o tom, jak riziko pádu minimalizovat. Prosíme, dodržujte všechna bezpečnostní doporučení. V nemocnici sledujeme, analyzujeme a pravidelně vyhodnocujeme riziko pádu.

pad 1

pad 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče
Dodržujeme základní opatření zaměřená na snižování rizik přenosu nemocniční nákazy, která mohou ovlivnit léčbu a prodloužit pobyt v nemocnici. Všichni pracovníci jsou pravidelně školeni ve správné hygieně rukou, především v desinfekci rukou. Nemocnice zajišťuje dostatek desinfekčních prostředků, mýdla, ručníků na osušení, ochranných pomůcek pro personál.
V nemocnici jsou dostupné edukační hygienické koutky sloužící k desinfekci rukou s upozorněním pro pacienty a jejich návštěvy. Děkujeme Vám, za Vaši účast při snižování rizika vzniku nemocničních nákaz.
Množství nemocničních nákaz pravidelně vyhodnocujeme a navrhujeme opatření k jejich snížení. Všímejte si, prosím, zda si zdravotníci desinfikují ruce před Vaším ošetřením.

4.6. bezpečná komunikace
Před provedením vyšetřovacích a léčebných výkonů Vás informujeme. Podáváme ústní vysvětlení a požadujeme i písemný souhlas s výkonem na formuláři Informovaný souhlas pacienta. Žádáme Vás, abyste si dokument před jeho podepsáním pozorně přečetli a při nejasnostech požádali o další vysvětlení lékaře.
Dodržujeme postup při ústní a telefonické komunikaci, při ordinování léků a hlášení výsledků vyšetření pacientů. V případě telefonické komunikace je pracovníkem prováděno opakované ověření správnosti.

4.7. bezpečné předávání pacientů
V naší nemocnici je vytvořen postup předávání pacientů. Každé předání mezi směnami, na jiné oddělení nebo pracoviště zajišťujeme kompetentními pracovníky, dodržujeme formu a rozsah zdravotnické dokumentace.
Při překladu/propuštění obdržíte překladovou/propouštěcí zprávu.  Pokud není možné bezprostředně vyhotovit propouštěcí zprávu definitivní, jste vždy vybaveni lékařskou předběžnou propouštěcí zprávou.

4.8. prevence vzniku proleženin/dekubitů u hospitalizovaných pacientů

 

Přejeme si, aby se u nás pacienti i zaměstnanci cítili spokojeně a bezpečně.
Neváhejte se ošetřujícího personálu zeptat.