LOGO REACT EU MMR small v2

Levé menu

1949  Rozhodnuto o stavbě nové nemocnice v Třinci v lokalitě zvané Sosna z důvodů
         nedostatku lůžek v okolních nemocnicích, nevhodných a hygienicky nevyhovujících
         podmínek. Vypracováním projektu byl pověřen Státní projektový ústav, ateliér 3
         v Praze, Ing. Arch. Paul se svým realizačním týmem, který měl již s projekcí a
         výstavbou nemocnic nemalé zkušenosti.

1954  Původní předpoklad zahájení stavby byl v 1. čtvrtletí 1954. Tento termín však nebyl
         dodržen a tak se stavbou bylo započato dne 15. července 1954.

1958  Slavnostní otevření prvních pavilonů se konalo 1.11. 1958, kdy byl v prvních dvou
         pavilonech zahájen provoz na infekčním a tuberkulózním oddělení.

1962  Křídla monobloku byly dány do provozu 1. 11. 1962. Byla zahájena činnost
         nemocnice s 673 lůžky, která pečovala o zdraví obyvatelů Třinecka a Jablunkovska.

1962  Začala fungovat chirurgická ambulance a 10.7.1962 byli na nově otevřenou lůžkovou část přijati

         první nemocní.

1963  Byl založen neurologický ordinariát v rámci psychiatrického oddělení, který byl základem

         neurologického oddělení.

1963  Založeno oddělení plastické chirurgie v Nemocnici Třinec nejprve jako oddělení   poskytující

         péči popáleným pacientům z Třineckých železáren a velmi brzy se zejména zásluhou prvního

         přednosty, doc.Richarda Kluzáka vyprofilovalo na velmi progresivní a známé centrum plastické

         chirurgie a má tedy nejdelší tradici ve svém oboru na Severní Moravě a po boku klinik v Praze a

         Brně i v celé České republice.

1971  Zrušen ordinariát a vznik neurologického oddělení.

1976  V listopadu roku 1976 bylo zřízena resuscitační stanice v prozatímních prostorách interního

         oddělení.

1978  V březnu roku 1978 se resuscitační stanice stěhuje do vlastních prostor nemocnice.

2007  Uvedeno do provozu Dětské centrum operační léčby.

2008  Otevřeno modernizované oddělení patologie.

2009  Proběhla rekonstrukce porodních sálů a kompletní digitalizace provozu rentgenového pracoviště.

2010  Realizace rozsáhlé rekonstrukce rehabilitačního oddělení.

2011 Nemocnice pořídila magnetickou rezonanci a byly provedené stavební úpravy pro jeji instalaci v pavilonu P. Zároveň v tomto roce proběhla komplexní rekonstrukce pavilonu J.

2012  Bylo realizováno zateplení vybraných objektů, jednalo se o pavilony L, H a I.

2013  V tomto roce proběhla celková rekonstrukce oddělení ARO v bloku C hlavní budovy monobloku a zateplení pavilonu P. Taktéž byl realizován projekt energetických úspor formou EPC.

2014  V průběhu tohoto roku došlo k úpravám lékárny a zřízení nového bufetu a posluchárny.

2015  V tomto roce byla provedena modernizace 4 operačních sálů a vybudování dospávacích pokojů na každém sále.

2016  Nemocnice realizovala rekonstrukci mezioborové JIP chirurgických obor. Zároveň byla provedena úprava pozemních komunikací a instalace vjezdového parkovacího systému.

2017  V průběhu roku byl modernizován náhradní zdroj elektřiny (dieselagregát). Rovněž byla provedena komplexní rekonstrukce dětské JIP.

3/2018 V rámci projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o.“ získala třinecká nemocnice novou ventilační techniku. Celkový objem dotace činil cca 52 milionů Kč a byl financován ze zdrojů EU a státního rozpočtu ČR z IROP.

6/2018 Nemocnice Třinec rozšiřuje své služby o ambulanci klinické logopedie, kde poskytuje poradenství, preventivní, diagnostickou a terapeutickou péči klientům všech věkových kategorií s narušenou komunikační schopností a poruchami polykání.

9/2018 Nemocnice Třinec začátkem září zahájila provoz Laktační poradny.

9/2018 Třinecká porodnice investovala do modernizace své porodnice a pořídila porodní závěs Combitrac, bezdrátovou telemetrii a zrekonstruovala koupelny i tělocvičnu.

10/2018 Pracoviště rehabilitace Nemocnice Třinec má nový moderní terapeutický laser vhodný pro efektivní využití ve fyzioterapii.

10/2018 Rekonstrukce stanice dětského oddělení Nemocnice Třinec. Došlo k výměně např. dorozumívacího zařízení, obnově sociálních zařízení, ke změně dispozičního řešení stanice. Provoz na dětském oddělení ukázal, že v současné době potřebujeme mít více izolačních pokojů, abychom dovedli účinně oddělit děti s infekčními nemocemi od neinfekčních. Na nové stanici tak přibyly tři pokoje, které umožňují oddělení jedněch pacientů od ostatních.

10/2018 Nemocnice Třinec, jako třetí zdravotnické zařízení v České republice a jako první na Moravě, nabízí pacientům odstranění nosní mandle pomocí plazmové koblace, která je v současné době nejšetrnějším způsobem operace nosní mandle.

1/2019 Pacienti a zdravotnický personál se začátkem roku vrátili na zrekonstruované oddělení intermediární péče (IMP). Investice do stavebních úprav a modernizace vybavení si vyžádala téměř 10 miliónů korun.

2/2019 Do provozu byl uveden moderní tabletový systém, který zpříjemní stravování pacientům i zaměstnancům. Investice do nové technologie si vyžádala téměř 12 milionů korun. Moravskoslezský kraj se na akci podílel částkou přes deset milionů korun.

6/2019 Nemocnice Třinec zrekonstruovala oddělení interní JIP. Investice do stavebních úprav a modernizace vybavení si vyžádala téměř 40 miliónů korun, většinu nákladů hradil Moravskoslezský kraj.
Během přestavby došlo k úpravě dispozičního řešení, k výměně elektroinstalace, vzduchotechniky, podlahových krytin, oken, včetně venkovních žaluzií. Rovněž byly instalovány stropní rampy s rozvody medicinálních plynů. Rekonstrukcí prošlo i zázemí pro zdravotnický personál.

10/2019 Společnost HAJDUK & PARTNERS darovala dětskému oddělení Nemocnice Třinec finanční dar ve výši 333 tisíc korun, který byl využit především k zlepšení vybavení v péči o novorozence.

Největší část daru byla proto použita na pořízení nového vyhřívaného lůžka Babytherm 8004, které slouží při resuscitaci (oživování) novorozenců po porodu. Dále bylo pořízeno 5 kusů pulzních oxymetrů Creative SP-20, které jsou určeny ke sledování prokrvení a okysličení novorozenců během tzv. bondingu.

11/2019 V rámci snahy o zajištění komplexní péče o ženy v období těhotenství, porodu a v poporodním období, začala třinecká porodnice nově poskytovat službu poporodní domácí péče.

11/2019 Nadační fond Děti na dlani, který pomáhá ke zlepšení péče o předčasně narozené děti, věnoval dětskému oddělení Nemocnice Třinec nový resuscitační přístroj za téměř 75 tisíc korun.

1/2020 V rámci realizace projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. – 2. část“ získala Nemocnice Třinec pro radiologické oddělení 2 ks skiagrafických přístrojů s přímou digitalizací, skiagraficko-skiaskopický RTG systém a ultrazvukový přístroj nejvyšší kategorie. Celkový objem dotace činil přes 27 milionů Kč a byl financován ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR z Integrovaného regionálního operačního programu.

3/2020 V prostorách bývalého II. oddělení rehabilitace bylo vytvořeno dočasné infekční oddělení. Abychom eliminovali riziko přenosu infekce, byla k tomuto účelu vybrána právě budova, která je mimo hlavní monoblok nemocnice.

3/2020 Zřízeno odběrové místo pro testování pacientů s podezřením na infekční onemocnění CORONAVIR-19

3/2020 Plicní ambulance Nemocnice Třinec nově nabízí výrazně rozšířené možnosti pneumologické péče, umožňující komplexní zhodnocení stavu plic. Do veškerého potřebného vybavení, včetně flexibilního bronchoskopu a bronchoskopické věže, investovala nemocnice přes tři miliony korun, a to z vlastních zdrojů.

5/2020 Nově zřízeno Oddělení následné péče. Jedná se o péči poskytovanou pacientům, u kterých byla stanovená základní diagnóza, došlo ke stabilizaci jejich zdravotního stavu či zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, a jejichž zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí zejména léčebné rehabilitační péče.

12/2020 Nemocnice Třinec zakoupila nový gastroskop. Přístroj v hodnotě téměř milionu korun byl hrazen z rozpočtu Moravskoslezského kraje, který nemocnici zřizuje.

12/2020 Třinecká nemocnice pořídila novou 4K video laparoskopickou sestavu. Pořizovací náklady ve výši 2,2 milionu korun uhradil zřizovatel nemocnice Moravskoslezský kraj.

3/2021 Kapka naděje podpořila Nemocnici Třinec více než čtvrtmilionovým darem a předala dětskému oddělení tři nová plně elektricky ovladatelná lůžka Linet.

3/2021 Očkovací místo Nemocnice Třinec mění adresu. Dům dětí a mládeže v Třinci se promění v místo, kde se budou moci občané, spadající do vybraných skupin, dostavit k očkování proti onemocnění Covid-19.

4/2021 Oddělení následné péče má nové funkční řešení. Investice si vyžádala částku 4,9 milionu korun a byla zcela financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

4/2021 Nemocnice Třinec získala nové přístrojové vybavení pro interní obory v celkové hodnotě 5 milionů korun. Nový kostní denzitometr Lunar Prodige P11 Pro a moderní ultrazvukový vyšetřovací přístroj VIVID E 90 nepochybně přispějí k přesné a včasné diagnostice určitých onemocnění našich pacientů.

6/2021 V Nemocnici Třinec nově vzniklo Dětské rehabilitační centrum, které se věnuje multioborové péči o dětské pacienty.

8/2021 Mobilní očkovací tým (Covid-19) zamířil do Jablunkova

9/2021 Třinecké očkovací centrum minulý týden ukončilo své působení v prostorech DDM a bylo přestěhováno zpět do areálu Nemocnice Třinec.

9/2021 Nemocnice Třinec pořídila výkonnou fototerapeutickou kabinu, pomocí které se výrazně uleví pacientům s léčbou kožních onemocnění. Přístroj, v hodnotě přesahující 750 tisíc korun, byl pořízen z vlastních zdrojů Nemocnice Třinec a nahradil tak starou, již nevyhovující kabinu.

1/2022 Otevření nového očkovacího centra na ulici Frýdecká 224.

2/2022 Neurologické oddělení I prošlo začátkem roku částečnou rekonstrukcí. Náklady na stavební úpravy a modernizaci prostor ve výši 220 tisíc Kč zaplatila Nemocnice Třinec z vlastních zdrojů.

10/2022 Laboratoře Nemocnice Třinec slaví šedesát let.

10/2022 Lékaři ortopedického oddělení Nemocnice Třinec využívají při operacích náhrady chrupavky metodu AutoCart. Tato technika má téměř stoprocentní úspěšnost zhojení.

12/2022 Interní oddělení Nemocnice Třinec slaví 60 let.

12/2022 Pacienti Nemocnice Třinec (GYN-POR, ORT a CHIR) v rámci léčby pooperační bolesti mohou využívat možnost kontrolované analgezie. Při této metodě si pacient může sám aplikovat dávku analgetik do epidurálního katetru v případě zvýšení bolesti.

2022 Gastroenterologické centrum provádí fekální bakterioterapie - transplantaci stolice. Jedná se o terapii, využívající přenos stolice od zdravého dárce do střeva pacienta, hlavně v případě opakujícího se clostridiového zánětu střeva.

2/2023 Pro komfortnější vyšetření zažívacího traktu pořídila Nemocnice Třinec pro své pacienty nový transnasální videogastroskop, do něhož z vlastních zdrojů investovala přes milion korun.

6/2023 Nemocnice Třinec pořídila z vlastních zdrojů vakuový tkáňový procesor pro oddělení patologické anatomie. Do zařízení, které nahradilo zastaralý a stávajícímu provozu již nevyhovující přístroj, nemocnice investovala 1,75 mil. korun.