LOGO REACT EU MMR small v2

Levé menu

Informace pro osoby se zdravotním postižením v Nemocnici Třinec, p.o.
 
Orientace v Nemocnici Třinec p.o.
 • Plán rozmístění oddělení a ambulancí je umístěn na orientačních tabulích před vrátnicí, na hlavní budově nemocnice, na příjmovém oddělení a v každém výtahu.
 • Orientaci v nemocnici usnadňují vodící pruhy s označením daného pracoviště.
 • Na příjmovém oddělení (Sut. 1) je k dispozici informační služba, která poskytuje pomoc při orientaci pacienta v nemocnici. Zaměstnanci příjmového oddělení, na požádání zajistí doprovod osob na příslušná místa.
 • Informace poskytují také zaměstnanci vrátnice při vjezdu do nemocnice.
 • Od autobusové zastávky je přizpůsoben chodník pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Chodníky jsou bezbariérově sníženy na přechodech, Pro snadnější orientaci pro nevidomé a slabozraké mají vodící linií včetně pásů z reliéfní dlažby.

 

Bezbariérové vstupy
 • Bezbariérový vstup do hlavní budovy je zajištěn přes příjmové oddělení.
 • Přístup na endokrinologickou a kožní ambulanci je u parkoviště CNS – Centra.
 • Bezbariérové WC včetně signalizace (přivolání pomoci) pro veřejnost se nachází na příjmovém oddělení (sut1), v přízemí (0) a ve všech ambulantních prostorách.
 • Přístup na Transfuzní stanici je přes rehabilitační oddělení 1.

 

Služby a komunikace pro pacienty se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody
 • Parkoviště pro osoby s průkazem ZTP a ZTP/P, jsou vyhrazena 3 parkovací místa u příjmového oddělení, 3 parkovací místa jsou vyhrazena před magnetickou rezonancí, 2 místa u pavilonu psychiatrie, 2 místa u budovy rehabilitace a 2 místa pod schody. Parkování je zdarma.
 • Pro osoby se ztíženým pohybem jsou na příjmovém oddělení k dispozici dlouhé vozíky a sedačky pro transport.
 • Výtahy v nemocnici jsou vybaveny vizuální světelnou, hlasovou informací a jednotlivá poschodí jsou značena v Breilovém písmu.
 • Péče o pacienty se sluchovým, zrakovým, pohybovým handicapem a péče o seniory, je poskytována dle platných standardizovaných postupů. Tyto postupy zahrnují ohodnocení úrovně sebepéče, zjištění potřeb handicapovaných pacientů a individualizovaný přístup k těmto pacientům.
 • Komunikace s neslyšícími pacienty je zajištěna pomocí externích tlumočníků pro znakovou řeč.
 • Pacienti, kteří potřebují následnou ošetřovatelskou péči v domácích podmínkách je tato péče zajišťována u Agentur domácí péče v regionu.

Vodící pes
 • Hospitalizovaným pacientům i pacientům ošetřovaným v ambulantním provozu, se smyslovým nebo tělesným postižením, je umožněn doprovod psa asistenčního/vodícího v souladu s Provozním řádem Nemocnice Třinec, p.o tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů.
 • Pacient je seznámen s Poučením pacienta v doprovodu psa se speciálním výcvikem. Poučení naleznete zde
 • Před přijetím zaměstnanec příjmového oddělení provádí kontrolu dokumentů:
  • průkaz vodícího, asistenčního psa
  • očkovací průkaz s proočkováním psa proti vzteklině ne starším jednoho roku
  • potvrzení o zaplacení pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem
 • Pes nemusí nosit náhubek, ale musí být řádně označen (postroj, vestička..)

 

Zdravotně – sociální služby
 • Sociální péče je zajištěna zdravotně-sociálními pracovníky, jejíž pracoviště je umístěno v budově P (magnetická rezonance) přízemí.
 • Pro zabezpečení kontinuity péče se potřeby sociálních služeb zjišťují již při přijetí pacienta a zajišťují během hospitalizace.
 • Zdravotně-sociální pracovník:
  • poskytuje oporu, podporu, doprovázení, pomoc při zlepšení životních možností pacienta
  • zajišťuje sociální poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům
  • účastní se integrace pacientů, k aktivní účasti na této integraci získává pacienty a jejich sociální okolí
  • podílí se na zajištění následné lůžkové péče (např. léčebny, hospice)
  • je nápomocen při zajištění terénních sociálních služeb (např. pečovatelská služba, osobní asistence, půjčovny kompenzačních pomůcek)
  • je nápomocen při zajištění pobytových sociálních služeb (např. sociální lůžka, domovy pro osoby se zdravotním postižením)
  • poskytuje poradenství o dávkách sociální péče a podpory (např. příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku)
  • v případě úmrtí pacientů provádí odborné poradenství v sociální oblasti
 
Charta práv tělesně postižených

Preambule Charta práv tělesně postižených vychází z Prohlášení lidských a občanských práv, Všeobecného prohlášení o lidských právech, Evropské konvence lidských práv a zákona o postižených, vydaného v Paříži v roce 1975.
V souladu s těmito dokumenty má každá tělesně postižená osoba stejná práva a povinnosti jako kdokoli jiný. Je tedy potřebné podporovat každou ekonomickou a sociální politiku, která k právům a povinnostem postižených osob přihlíží.
Tělesné postižení vede k omezení pohybové aktivity a taková osoba se stává ve zvýšené míře závislou na okolním prostředí, na svých blízkých i na celé společnosti. Je proto povinností společnosti napomáhat při integraci těchto našich spoluobčanů do normálního života. Postižení mají plné právo na samostatný a nezávislý způsob života, jaký si sami zvolí. Mají právo začlenit se do společenského života, mají právo na splnění všech svých přání a tužeb. Těm, kteří chtějí žít v domovech s pečovatelskou službou, má být umožněno vybrat si kvalitní domov, kde by byla plně respektována jejich osobnost. Tělesně postižené osoby mohou využívat i soukromé domy či byty a společnost jim musí dát možnost je přizpůsobit pro pohodlný, nezávislý a bezpečný život. Odpovědné osoby, které rozhodují o výstavbě domů a bytů, stejně jako výstavbě veřejných komunikací, mají za povinnost vytvářet co nejpříznivější podmínky pro seberealizaci, bezpečnost a sebevědomí postižených osob.
 
Článek 1 (způsob života)
Každá tělesně postižená osoba má právo na nezávislý výběr způsobu života a místa, kde chce žít.
Článek 2(rodina a okolí) Jako každá lidská bytost, tak i tělesně postižená osoba chce milovat a být milována. Má plné právo založit vlastní rodinu, rozvíjet ji a zachovávat a působit na rozvoj rodinných a přátelských vztahů.
Článek 3(právo na kvalitní a kvalifikovanou pomoc) Každá tělesně postižená osoba má právo na kvalitní a kvalifikovanou pomoc. Přátelský vztah mezi osobou, která pomoc poskytuje, a osobou, která ji přijímá, musí být založen na vzájemném respektu, důvěře a úctě.
Článek 4(právo na lékařskou péči) Postižená osoba má právo na výběr lékaře, který má pečovat o její zdraví. Má právo na pravidelnou informaci a osobní zdravotní situaci a má právo podílet se na všech rozhodováních o sobě.
Článek 5(bydlení a okolí) Postižená osoba má plné právo sama se rozhodnout žít a bydlet v místě, odpovídajícím jejím požadavkům a potřebám.
Článek 6 (právo na technickou pomoc) Tělesně postižená osoba má právo na úplné financování technického vybavení a pomoci nutné pro nezávislý život.
Článek 7(účast na společenském životě) Tělesně postiženým osobám musí být umožněna komunikace, pohyb a přístup ke společnosti, vzdělání, úřadům, ekonomickým a profesním aktivitám i k aktivitám ve volném čase a ve sportu.
Článek 8 Každá tělesně postižená osoba má právo na dostatečný příjem pro zajištění svého pohodlí a spokojeného života.
 
Závěr
Tělesně postižené osoby, asociace, sdružení a svazy by měly sjednotit své úsilí pro zlepšení vzájemného poznávání a pro to, aby se lépe domohly zajištění svých základních lidských práv, kterými jsou:
 • právo být odlišný;
 • právo na důstojný a odpovídající způsob života;
 • právo na integraci do společnosti;
 • právo na svůj názor a na jeho splnění;
 • právo na rovnoprávné občanství a na nezávislý výběr způsobu života i místa, kde chce žít.
 
Chartu práv a povinností tělesně postižených vydalo vlivné Francouzské sdružení tělesně postižených (Association des Paralysés de France, APF).