LOGO REACT EU MMR small v2

Důvodem provozování kamerového systému je oprávněný zájem nemocnice (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení) na ochranu majetku nemocnice a rovněž ochranu svých práv a právem chráněných zájmů: zajištění a sledování bezpečného přístupu a pohybu v prostorách chodeb a čekáren centrálního příjmu, ochrana majetku a bezpečnosti zaměstnanců a dalších osob, zvlášť ve večerních a nočních provozních hodinách, zajištění důkazu pro případ šetření bezpečnostního incidentu nebo protiprávního jednání.

Nemocnice provozuje kamerový systém takovým způsobem, aby byly zásahy do Vašich práv, zejména do Vašeho práva na soukromí, co nejmenší. Záznamy z kamerových systémů jsou proto uchovávány pouze po dobu 5 dnů od jejich pořízení a následně jsou automaticky smazány; archivovány jsou v nezbytném rozsahu pouze záznamy, které zachycují osobu páchající přestupek nebo trestný čin. Archivované části záznamů jsou předány Policii ČR, nemocnice je sama nezveřejňuje.