LOGO REACT EU MMR small v2

Levé menu

Domácí řád je závazný pro všechny pacienty léčené v Nemocnici Třinec. Cílem je zajistit bezkonfliktní a bezpečný pobyt v nemocnici. V této snaze nám můžete pomoci i Vy svým pozitivním přístupem k léčbě a dodržováním pravidel domácího řádu.

 1. Vaše civilní oblečení je uloženo v centrální šatně na příjmovém oddělení. Pro pobyt můžete použít vlastní prádlo (pyžamo, župan) za předpokladu, že je zaručená jeho častá výměna. Výjimkou jsou jednotky intenzivní péče a ARO, kde je nutno používat nemocniční prádlo.
 2. Osobní věci ukládejte do skřínek na pokoji, věci nesmí volně ležet na zemi v okolí lůžka. Hrozí tímto riziko pádu pacientů i zdravotnického personálu.
 3. Máte právo na čisté lůžko, ale máte také povinnost udržovat čistotu. Výměnu nemocničního a ložního prádla provádíme podle potřeby, nejméně však jednou týdně.
 4. V případě volné kapacity můžete využít nadstandardní pokoj poskytovaný za přímou úhradu. Informace o poskytování nadstandardního pokoje Vám podá zdravotnický personál na oddělení. Zdravotní péči mají všichni pacienti stejnou.
 5. Pacientům se smyslovým nebo tělesným postižením, kteří využívají psa se speciálním výcvikem s ohledem na aktuální zdravotní stav, je povolená přítomnost vodícího či asistenčního psa v nemocnici za podmínek určených v Poučení pacienta v doprovodu psa se speciálním výcvikem, dostupném na oddělení.
 6. Po dobu pobytu v nemocnici dbejte rad a pokynů ošetřujících zdravotnických pracovníků. Všichni zaměstnanci jsou označení vizitkou s fotografií a barevným identifikačním proužkem.

Červená                           lékař
Modrá                              nelékařský zdravotnický personál
Růžová                            pomocný zdravotnický personál
Oranžová                        studenti, praktikanti

Zelená                             administrativní pracovník

Žlutá                                řidič

Nemocnice je výukovým pracovištěm pro vzdělávání budoucích zdravotnických pracovníků. Tito studenti mohou být součástí zdravotnického týmu, který o Vás bude pečovat. Po přijetí na oddělení máte právo písemně odmítnout přítomnost těchto osob na Poučení pacienta.

 1. Dodržujte dietní doporučení, strava je součástí léčby. Druh léčebné diety, množství stravy a způsob stravování Vám určuje ošetřující lékař. Ležícím pacientům podáváme stravu u lůžka, ostatní pacienti
  se stravují na pokojích nebo v jídelních koutech. Zbytky jídel nesmí zůstávat na pokoji ani v nočním stolku. V nemocnici je zakázáno požívat alkoholické nápoje všeho druhu.

Strava, pokud není lékařem určeno jinak, je podávána 3x denně:
snídaně                             od 8:00 h
oběd                                  od 12:00 h
večeře                               od 17:30 h

 1. Veškeré donesené potraviny, prosím, nahlaste sestře. Sestra zhodnotí vhodnost jídla a nápojů vzhledem k Vašim dietním opatřením. Strava bude označena Vašim jménem a datem převzetí a uložena v lednici na jídlo, která je vyčleněná pro pacienty. Skladované potraviny se denně kontrolují a dle potřeby i likvidují (potraviny s prošlou záruční lhůtou a domácí výrobky po 24 hodinách).
 2. Nepoužívejte teplou vodu pro přípravu teplých nápojů.

 1. Je zakázáno opustit nemocnici bez povolení lékaře. Pokud opouštíte oddělení (procházka, návštěva, bufet) informujte personál o Vašem vzdálení. Pokud máte povoleny vycházky, svůj odchod vždy nahlaste sestře na oddělení.
 2. Doba návštěv je od 14:00 do 16:30 hodin. Mimo tyto hodiny lze návštěvu dohodnout s ošetřujícím lékařem nebo sestrou ve službě. Na jednotkách intenzivní péče a ARO jsou návštěvy povoleny po domluvě s primářem oddělení nebo ošetřujícím lékařem. U ležícího pacienta může ošetřující lékař omezit délku i počet návštěv podle povahy nemoci.
 3. Chodící pacienti přijímají návštěvy v jídelně nebo v hale, v  případě nutnosti na pokoji. Upozorněte své návštěvy, aby se chovali ukázněně, dodržovali hygienu rukou a nesedali na lůžka. Z hygienicko- epidemiologických důvodů může ředitel nemocnice dočasně návštěvy zakázat.
 4. V zájmu ochrany zdraví malých dětí, které by mohly být vystaveny rizikům infekce, jsou návštěvy s dětmi do tří let zakázány.
 5. Květiny je zakázáno nosit na ARO, jednotky intenzívní péče, oddělení chirurgické, ortopedické, gynekologické a porodní.
 6. Doporučená doba podávání informací o Vašem zdravotním stavu je od 13:00 do 14:30 hodin, přímo
  na oddělení. Informace podává pouze lékař a pouze pacientem určeným osobám. Telefonické informace poskytuje ošetřující lékař po předchozí kontrole bezpečnostního kódu.
 7. Stížnosti sdělujte kompetentním osobám – vrchní sestra, staniční sestra, lékař, primář, ředitel nemocnice, ombudsman.
 8. Dodržujte zákaz kouření v budovách nemocnice. V případě požáru, nebo jiné krizové situace, zachovejte klid a rozvahu a řiďte se pokyny zaměstnanců nemocnice.
 9. Nerušte ostatní pacienty hlučným chováním, berte ohled na soukromí a práva ostatních pacientů, jejich nemoc a případné potíže s ní spojené. Dodržujte noční klid, který trvá od 21:00 do 06:30 hodin.
 10. Šetřete nemocniční zařízení a inventář.
 11. Udržujte čistotu a pořádek ve všech prostorách nemocnice, zařízení zanechávejte tak čisté, jak si je sami přejete mít. Na odpadky používejte odpadkové koše, ne klozetové mísy. Nekrmte ptactvo na římsách. Neodkládejte nic na okenních parapetech. Nepůjčujte ostatním pacientům své osobní toaletní pomůcky – možnost přenosu infekce.
 12. Zdravotně-sociální pracovníky lze kontaktovat prostřednictvím personálu oddělení.
 13. Bohoslužby jsou k dispozici pacientům dle rozpisu na informační nástěnce. Duchovní službu lze kontaktovat prostřednictvím personálu.
 14. Při propuštění z nemocnice odevzdejte nemocniční prádlo a zapůjčené věci. Proti podpisu Vám
  na příjmovém oddělení vydáme věci, které jste odevzdali do úschovy.
 15. Po ukončení léčebného pobytu uhraďte všechny poplatky za poskytnuté služby.

Dovolujeme si Vás požádat, abyste přistupovali k léčbě s aktivním zájmem o Vaše zdraví a s důvěrou ve schopnosti a odbornost našich lékařů a sester. Předpokladem úspěšné léčby je navázání vzájemného vztahu, důvěry a spolupráce mezi Vámi a lékařským a ošetřujícím personálem. Věříme, že budete s poskytnutou péčí a se všemi dalšími službami spokojeni a po skončení léčby nadále zachováte naší nemocnici svou přízeň.

V Třinci, dne 1. 3. 2018            

                                                                                                                              MUDr. Mgr. Zdeněk Matušek

                                                                                                                              ředitel nemocnice