LOGO REACT EU MMR small v2

Nemocniční informační systém FONS Enterprise

stapro fons enterprise logo

( www.stapro.cz )

FONS Enterprise je nejkomplexnější systém na trhu s plnou podporou procesů, s vysokou dostupností a výtěžností všech evidovaných informací a zahrnující podporu řízení kvality léčby. Nadčasová koncepce uživatelského rozhraní, nejnovější dostupné technologie a originální vnitřní architektura jádra systému v sobě kloubí jednoduchost, bezpečnost, flexibilitu a vývojový potenciál do budoucnosti. Plně podporuje bezpapírový provoz a maximální sdílení informací ve zdravotnictví. V nemocnici Třinec spravujeme tyto moduly:
 • Lůžková dokumentace
 • Ambulantní dokumentace
 • Ošetřovatelská dokumentace
 • Operace
 • Rehabilitace
 • Gynekologie a porodnice
 • Radiologie
 • Výkaznictví
 • Lékové interakce
 • Mobilní vizita
 • Patologie

Laboratorní informační systém Envis® LIMS

 

LIMS LIMS
 ( http://www.dssoft.cz )

Envis® LIMS je moderní informační systém určený velkým, středně velkým i malým laboratořím, které potřebují efektivně řídit laboratorní procesy. Pokrývá všechny typy klinických laboratoří (bakteriologie, parazitologie, mykologie, TBC, genetika, sérologie, virologie, imunologie, cytologie, hematologie a biochemie). Podporuje akreditaci laboratoře, protože splňuje všechny specifické požadavky normy ČSN EN ISO 15 189, kladené na laboratorní informační systém (validace, logování činností, akreditované metody, zabezpečení, atd). Velkou předností systému Envis® LIMS je jeho flexibilita. Je možno uživatelsky definovat vzhled formulářů a reportů (protokolů, faktur). Uživatel tedy není odkázán jen na předpřipravené formuláře, ale může je doplňovat, měnit nebo vytvářet zcela vlastní formuláře dle typů metod.

Komplexní digitalizace RTG pracovišť MARIE PACS

 orcz logo
 ( www.orcz.cz )

Komplexní digitalizace RTG pracovišť je specializované řešení, které v sobě integruje hardwarové a softwarové technologie z následujících oblastí práce s obrazovými daty ve zdravotnictví:

 • Digitalizace
 • Archivace
 • Distribuce
 • Zobrazení (Diagnostika)

Ekonomický informační systém Helios Green (Noris)

helios logo
( www.helios.eu )

V provozu jsou tyto moduly:

 • Základní modul
 • Účetnictví
 • Fakturace vydaná
 • Fakturace přijatá
 • Pokladna
 • Banka
 • Smlouvy
 • Majetek
 • Sklad
 • Údržba a servis
 • Mr. Noris a retrospektivní saldo
 • Elektonické hlášení poruch a servisu

HEMO - transfuzní laboratorní systém

hemo logo
 • Ambulance
 • Evidence dárců, objednávky
 • Krevní banka, expedice
 • Sklad
 • Biochemie
 • Imunohematologie
 • Statistika

Stravovací informační systém StaproH

stapro H logo
( www.stapro.cz )

Systémy, vyvinuté pro nemocniční stravovací provozy, jsou jedinečné tím, že řeší specifickou problematiku nemocničního stravování, která je v mnoha ohledech zcela odlišná od běžného závodního nebo školního stravování. Musí například provádět několikrát denně automatizovaný sběr hlášení z oddělení, rozdílové propočty surovin v návaznosti na kolísání počtu klientů během dne, podporovat širokou škálu diet, zabezpečujících klientům s nejrůznějšími chorobami přísun stravy, jež podporuje jejich léčbu a respektuje jejich individuální stravovací potřeby a návyky. Dále umožňují pružně reagovat na nabídku trhu v souvislosti se sledováním cenové hladiny dodávaných surovin, což pomáhá zefektivnit hospodaření stravovacích provozů. Předávají podklady pro zúčtování odebrané stravy zaměstnanců do mzdových systémů, exportují výsledky hospodaření do účetních a ekonomických systémů k dalšímu zpracování výsledků v rámci celé nemocnice.

Vema - PAM - mzdy

vema logo
( http://www.vema.cz )

Aplikace zajišťuje komplexní zpracování mezd pro všechny typy organizací. Je zajištěn výpočet mezd a platů s výstupy na zdravotní pojišťovnu, na sociální zabezpečení a do peněžních ústavů. Podporuje zavedení různých druhů pracovněprávních vztahů. Pro jednoho zaměstnance je možno zpracovávat souběžně i více pracovněprávních vztahů různé úrovně (vedlejší pracovní poměry, dohody). Dovoluje maximální pružnost při počátečním nastavení pomocí uživatelsky definovaných číselníků a tabulek, které ovlivňují výpočet mezd. Datová základna obsahuje vstupní údaje i vypočtené výsledky nejméně do hloubky 12 měsíců. S časovou posloupností lze zobrazit změny (například platové), které u zaměstnance postupně nastávaly. Do minulých měsíců jsou možné libovolné opravy, které vyvolají automatický přepočet až do hloubky 12 měsíců. Změny trvalých informací je možné měnit i v průběhu měsíce (změna platu, úvazku). Umožňuje tvorbu kalendářů pro různé typy směn.

Zpracování mezd probíhá automaticky ve všech oblastech:

 • odměny za odpracovanou dobu s možností automatického dopočítávání plného odpracovaného časového fondu zaměstnance (pouze po zadání neodpracovaných dnů, příp. hodin)
 • pro organizace podléhající zákonu o platu, řešení automatických platových postupů, vyplácení dalšího platu včetně záloh na další plat
 • dávky nemocenského pojištění včetně automatického přechodu z mateřské dovolené na další mateřskou dovolenou
 • zdravotní a sociální pojištění včetně odvodu za zaměstnavatele
 • průměrné výdělky pro náhrady
 • vyměřovací základy pro dávky nemocenského pojištění
 • daň z příjmu, včetně zdanění vedlejších pracovních poměrů
 • roční zúčtování daně
 • dovolená a její automatické krácení
 • srážky ze mzdy v zákonném pořadí včetně automatického snižování pohledávek až do poslední splátky
 • sledování výdělku u pracujících důchodců
Modul PAM/VEMA má následující druhy vazeb na své okolí:
 • vazba na modul Účetnictví podle jednotlivých druhů mezd na vybrané účty, pracoviště, zakázky
 • vazba na rozbory podle kategorií zaměstnanců
 • vazba na statistiku pro většinu statistických šetření státních a rezortních statistických výkazů, včetně předávání souborů na kompatibilních médiích pro potřeby statistiky, případně podle požadavku resortu
 • vazba na modul Zakázky obsahuje údaje agregované podle jednotlivých zakázek
 • podklady pro převody finančních částek (složenky, převodní příkazy) včetně přenosu na kompatibilních médiích bankám, České a Slovenské spořitelně a České poště
 • podklady pro kontrolu dávek nemocenského pojištění, pojistného, daní
 • podklady pro evidenční listy důchodového pojištění
 • komunikace se zdravotními pojišťovnami na disketě
Mezi 50 standardními sestavami je i tisk výplatního lístku do VEMA formulářů (A3, A4), formulářů krytých výplatních lístků, tisk potvrzení o příjmech pro okresní úřady a pro úřad práce. Kromě standardních sestav lze tisknout uživatelské sestavy z datových souborů.

ShiftMaster - plánování směn

ivar logo

( http://www.info.ivar.cz )

Je jedinečný specializovaný SW produkt pro efektivní řešení plánování a evidenci směn, zejména v provozech s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou či v režimu tzv. konta pracovní doby. Nabízíme řešení SW agendy, která váže množství hodin rutinní, ale přitom náročné a únavné práce odpovědných pracovníků a je zatížena souborem legislativních předpisů jež je nutné dodržovat, nechce-li se organizace vystavovat riziku pokut ze strany kontrolních státních orgánů, ale i výhrad ze strany zaměstnanců samotných.

e-spis LITE - elektronická spisová služba

icz logo

( http://www.i.cz )

Pojekt Moravskoslezského kraje byl splufinancován z prostředků EU

 • příjem a evidence dokumentů s ISDS
 • integrovaný klient IS datových schránek
 • oběh a vyřizování dokumentů
 • odesílání dokumentů do ISDS
 • práce s elektronickými dokumenty (vložení, zobrazení a editace dokumentu)
 • důvěryhodné ukládání dokumentů (časová razítka a elektronické značky, el. podpisy)
 • automatická evidence dodejky z datové schránky
 • ukládání, archiv a skartace
 • možná integrace s IS zákazníka (např. DMS, SAP, Navision)
 • další funkce (vyhledávání, tiskové sestavy správa uživatelů atd.)

CODEXIS® ONLINE - právní informační systém

codexis logo

( http://www.atlascon.cz )

Nabízí uživatelům právní informace prostřednictvím webového portálu www.codexisonline.cz. Podobně jako systém CODEXIS®, také CODEXIS® ONLINE představuje výjimečný právní informační systém, jedinečný svým zaměřením, komplexností a úplností obsahu, originálním způsobem zpracování, pestrou řadou výkonných funkcí a mnohými dalšími vlastnostmi potřebnými pro snadnou orientaci v národní a evropské legislativě.